Policy

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att långsiktigt ge våra anställda, våra kunder och allmänheten en god miljö.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

- Bedöma inverkan på hälsa, miljö och säkerhet vid framtagande av nya processer samt vid val av nya produkter.

- Optimera arbetet genom att använda utrustning och teknik som bidrar till bästa samstämmighet mellan hälsa, miljö, säkerhet och ekonomi.

- Följa alla lagar och förordningar som gäller inom vårt ansvarsområde. I de fall Tuve Måleri AB ställer högre krav ska dessa gälla.

- På ett öppet och konstruktivt sätt samarbeta med kunder, myndigheter och andra intressenter mot ett ansvarsfullt miljöarbete.

- Påverka våra kunder och leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete samt beakta miljöhänsyn vid upphandling.

- Att följa inköpsrutinens krav och visioner.

Länk till arbetsmiljöverket, lag och rätt

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att ge vår personal och våra kunder en bra arbetsmiljö utan trakasserier. Vi på TUVE MÅLERI AB arbetar för att skapa en fysiskt och psykiskt bra arbetsplats för alla medarbetare. Kamratskap är väldigt viktigt för oss och gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Genom en trivsam miljö vill vi rekrytera men även behålla kompetent personal på företaget.

Vi gör årligen aktiviteter för att förbättra och bevara den goda sammanhållningen som finns på företaget och vi har nolltolerans mot särbehandling. Vi ger våra medarbetare information samt utbildning i hantering av farliga kemikalier och strävar efter att minimera olycksriskerna genom att ha en utbildad personal. Vi vill även minimera förslitningsskador i den mån det går genom varierande arbetsuppgifter och möjlighet till friskvårdsbidrag. Vi arbetar även för en drog- och alkoholfri arbetsplats då vi anser att det här inte hör hemma på jobbet. Vi vill att de ska känna till företagets policy och mål samt ansvara och påverka sin egen arbetssituation för att utvecklas. Vi ska minst uppfylla de krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen.

Rese- och Transportpolicy

Transporten är den del av vår verksamhet som har de största miljöaspekterna. För att minska vår negativa miljöpåverkan ska vi samåka både till, från och under arbetet. Vi ska använda telefonen i kontakten med varandra istället för att köra. Vi ska följa våra inköpsrutiner för fordon vid nyanskaffning och ständigt sträva efter att förbättras med transporterna för att minska utsläppen och miljöpåverkan.

Att arbeta för att minska transporter, avfall, kemikalieanvändning samt andra produkter med negativ miljöpåverkan. För att möta nya krav, liksom målsättning att arbeta mot ständiga förbättringar ska vår miljöpolicy värderas, uppdateras och kommuniceras till medarbetare vid förändringar.

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är att alla uppdrag ska genomföras och överlämnas enligt avtal och gjorda överenskommelser.

Detta innebär att överenskomna tider och fastställda tekniska krav alltid ska följas.

Kontroller under pågående produktion samt vid provning och injustering, ska säkerställa projektens kvalitetsnivå vid fullgjort uppdrag.

På Tuve Måleri AB följer vi alltid lagar och förordningar.

Vi vill tillgodose våra kunders behov och alltid sträva efter att överträffa deras förväntningar.

Vi har en bredkompetens och flera medarbetare har specialkompetens inom olika områden.

För att uppnå det här krävs att vi ständigt strävar efter förbättringar i vårt jobb och i vår verksamhet.